ONLİNE BİLDİRİBİLDİRİ YAZIM ve GÖNDERİM KURALLARI


Yazarlar İçin Açıklamalar

Bildirilerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Kabul edilen tüm bildiriler “sözlü bildiri” olarak sunulacaktır, poster bildiri sunumu kabul edilmeyecektir.

Dil ve kelime sayısı

Her bir bildiri için sisteme en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet yüklenmesi gerekmektedir.
Tüm bildiri metinleri, sisteme “tam metin” olarak hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazarlar tarafından eklenecektir. Yazının İngilizce çeviri sorumluluğu yazarlara aittir. Bildiriler elektronik formatta basılacaktır. Bildiriler en az 750, en fazla 2000 kelime olacaktır. Bildiri metinlerine en fazla 4 adet görsel, tablo, resim vb. materyal eklenebilir.
Kongre sunum dili Türkçedir, simültane İngilizce’ye çeviri yapılacaktır.

Bildirilerin Hazırlanması

Yapısı ve Formatı

Aksi belirtilmedikçe gönderilen yazılarla ilgili tüm yazışmalar sunucu yazarla yapılacaktır. Bildiriler 5 kategoride gönderilecektir:
1. Acil el yaralanmaları
2. Uzuv kopmaları ve replantasyonlar
3. Acil yaralanmaların yumuşak doku ve iskeletsel rekonstrüksiyonları
4. Rehabilitasyon
5. Araştırma çalışmaları
Bildiriler Türkçe olarak “Başlık, Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç” başlıkları altında, İngilizce olarak “Title, Introduction and Aim, Material and Methods, Results, Discussion and Conclusion” başlıkları altında toplanacaktır.
En az 3 en fazla 5 anahtar sözcük, alfabetik sırayla ve virgülle ayrılarak yazılacaktır. Anahtar sözcükler olarak National Library of Medicine'in Medical Subject Headings, MeSH (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) yer alan terimler olmalıdır.

Başlık

Başlık Türkçe ve İngilizce olarak 20 kelimeyi geçmemelidir.

Yazarlar

Çalışmaya katkı yapması oranında sıralanmalıdır. Aksi söylenmedikçe; ilk yazar, sunucu olarak kabul edilir. Her bir yazarın akademik ünvanı, çalıştığı kurum ve elektronik posta adresi eklenmelidir.

Giriş ve Amaç

Giriş ve amaç kısmında araştırmanın konusu ve önemi ile amaçları ve benzer çalışmalardan farkı açıkça ifade edilmelidir.

Gereç ve Yöntem

Bu kısımda çalışmaya dahil edilen materyalin seçimi, çalışmaya alınma ve çalışmadan dışlanma kriterleri, çalışmanın tarih aralığı, gerekiyorsa etik onamı, istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

Bulgular

Bu kısımda elde edilen bulgular eksiksiz, uygun tablo, grafik ve şekillerle desteklenerek belirtilmelidir.
Tablodaki tüm verilerin yazı olarak ifade edilmesi zorunlu değildir. Önemli noktaların vurgulanması okuyucunun dikkatini daha iyi toplamasını sağlayacaktır.

Tartışma ve Sonuç

Bu kısımda, elde edilen veriler literatürle kıyaslanarak tartışılmalı, yapılan çalışma ile benzer ya da farklı yönleri okuyucularla paylaşılmalıdır. Tartışmanın son paragrafında bütün veriler ışığında varılan bilimsel sonuç, birkaç satır ile ifade edilmeli, baştaki hipotezi doğrulamayan sonuçlara ulaşılmış ise bu da açık yüreklilikle ifade edilmelidir.

Tablo, Grafik ve Şekiller

Yazı içindeki grafik, şekil ve tablolar 1, 2, 3 gibi Arabik rakamlar ile numaralandırılmalıdır. Şekillerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir.

Tablolar

Metin içinde her tabloya atıfta bulunulmuş olmalıdır. Başka kaynaklardan tablo alınacaksa, izinlerinin alınması yazarların sorumluluğundadır.

Şekiller, resimler ve diğer görseller

Metin içinde her şekil, resim ya da görsele atıfta bulunulmuş olmalıdır. Başka kaynaklardan görsel kullanılacaksa, izinlerinin alınması yazarların sorumluluğundadır.
Şekil ya da resimlerin mümkün oldukça yüksek çözünürlükte olması ve “tam bildiri gönderme modülünün kabul ettiği bir çözünürlük ve formatta” olması gerekmektedir.

Kısaltmalar ve Semboller

Sadece standart kısaltmaları kullanılmalı, başlıkta kısaltmadan kaçınılmalıdır. Standart bir ölçüm birimi olmadıkça kısaltmaların uzun hali ilk kullanılışlarında açık, kısaltılmış hali parantez içinde verilmelidir.

Kaynaklar

Mümkün olduğunca orijinal, yeni tarihli kaynaklar kullanılmalıdır. Kongrelerde sunulan bildiri özetleri kaynak olarak kullanılmamalıdır. Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) tarafından önerilen, Uluslar arası Tıbbi Dergi Editörleri Komitesinin-International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) yazım stili ile kaynakların yazımı düzenlenmelidir.


ESPRAS (The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Uluslararası İş Kazaları El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi'ne destek vermektedir.